తెలంగాణా మాట,  ముచ్చట ఎట్లుంటయ్ అనుకుట్టున్నవ్

తెలంగాణా మాట, ముచ్చట ఎట్లుంటయ్ అనుకుట్టున్నవ్

తెలంగాణా పదకోశం తెలంగాణా మాటలు మీరు కూడా చెప్పాలనుకుంటుర్రా ఐతే గీ లింక్ వొత్తుర్రి. ఏం భయం అక్కర లే, ఇది మంచోల్ల చేతుల్లనే ఉన్నద...

2 Comments