తీయనైన తెలుగు తెలంగాణా వెలుగు

తీయనైన తెలుగు తెలంగాణా వెలుగు

తీయనైన తెలుగు తెలంగాణా వెలుగు  శ్రీ విళంబినామ ఉగాది కానుకగా తీయనైన తెలుగు-తెలంగాణ వెలుగు పేరుతో చిన్న పుస్తకాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ...

0 Comments
తెలంగాణ మట్టి పరిమళం నందిని సిధారెడ్డి

తెలంగాణ మట్టి పరిమళం నందిని సిధారెడ్డి

తెలంగాణ మట్టి పరిమళం నందిని సిధారెడ్డి తెలంగాణ భూమిస్వప్నాన్ని కాంక్షించి ఇక్కడి సామాజిక, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక సందర్భాల్ని కవిత్వీకరిం...

0 Comments
తెలంగాణా మాట,  ముచ్చట ఎట్లుంటయ్ అనుకుట్టున్నవ్

తెలంగాణా మాట, ముచ్చట ఎట్లుంటయ్ అనుకుట్టున్నవ్

తెలంగాణా పదకోశం తెలంగాణా మాటలు మీరు కూడా చెప్పాలనుకుంటుర్రా ఐతే గీ లింక్ వొత్తుర్రి. ఏం భయం అక్కర లే, ఇది మంచోల్ల చేతుల్లనే ఉన్నద...

2 Comments