నా తెలంగాణ, కోటి రత్నాల వీణ

నా తెలంగాణ, కోటి రత్నాల వీణ

నా తెలంగాణ,  కోటి రత్నాల వీణ కోటి తెలుగుల బంగారు కొండక్రింద పరచుకొన్నట్టి సరసు లోపల వసించి ప్రొద్దు ప్రొద్దున అందాల పూలుపూయు నా తె...

2 Comments