తెలంగాణలో పుట్టి..పూల పల్లకి ఎక్కి..లోకమంతా తిరిగేవటె

తెలంగాణలో పుట్టి..పూల పల్లకి ఎక్కి..లోకమంతా తిరిగేవటె

అద్బుతమైన బతుకమ్మ పాట by ఖతర్నాక్  మంగ్లి .. సూడుండ్రి కింద మొత్తం పాట గూడ తెలుగుల ఉన్నది, మీరు కూడ పాడనీకి కోశిష్ జెయ్యుర్రి... అబ...

0 Comments