తెలుగు సాహితీ విశ్వంభరుడు సినారె

తెలుగు సాహితీ విశ్వంభరుడు సినారె

  29 July 1931 -  12 June 2017 ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యానికి వన్నెలద్దిన మేరు నగధీరుడు. తెలుగు అక్షరానికి జ్ఞానపీఠాన్ని అందించిన విశ్...

2 Comments