'మిషన్ కాకతీయ' పై  అద్భుతమైన పాట

'మిషన్ కాకతీయ' పై అద్భుతమైన పాట

తెలంగాణ వ్యవసాయ రంగానికి, చెరువులకు విడదీయరాని బంధం ఉంది.. చెరువులు నిండుగా ఉంటేనే మన పంటలు నిండుగా ఉంటయి... కాకతీయుల స్పూర్తితో మళ్ళీ చెరు...

0 Comments
 'చెరువు'పై మానుకోట ప్రసాద్ రాసిన అద్భుతమైన పాట

'చెరువు'పై మానుకోట ప్రసాద్ రాసిన అద్భుతమైన పాట

తెలంగాణ వ్యవసాయ రంగానికి, చెరువులకు విడదీయరాని బంధం ఉంది.. చెరువులు నిండుగా ఉంటేనే మన పంటలు నిండుగా ఉంటయి... కాకతీయుల స్పూర్తితో మళ్ళీ చెర...

0 Comments