పది జిల్లాల నా తెలంగాణ, కోటి రతనాల వీణ

పది జిల్లాల నా తెలంగాణ, కోటి రతనాల వీణ

పది జిల్లాల నా తెలంగాణ, కోటి రతనాల వీణ పూసిన పున్నమి వెన్నెల మేన తెలంగాణ వీణ వాసిగ చరితల వెలుగొందిన గత వైభవాల కోన పద గతుల వాణి స్వర జ...

0 Comments
One Year in My State Telangana

One Year in My State Telangana

One Year in My State Telangana

0 Comments
  'మిషన్ కాకతీయ' పై  అద్భుతమైన పాట

'మిషన్ కాకతీయ' పై అద్భుతమైన పాట

తెలంగాణ వ్యవసాయ రంగానికి, చెరువులకు విడదీయరాని బంధం ఉంది.. చెరువులు నిండుగా ఉంటేనే మన పంటలు నిండుగా ఉంటయి... కాకతీయుల స్పూర్తితో మళ్ళీ చెరు...

0 Comments
 'చెరువు'పై మానుకోట ప్రసాద్ రాసిన అద్భుతమైన పాట

'చెరువు'పై మానుకోట ప్రసాద్ రాసిన అద్భుతమైన పాట

తెలంగాణ వ్యవసాయ రంగానికి, చెరువులకు విడదీయరాని బంధం ఉంది.. చెరువులు నిండుగా ఉంటేనే మన పంటలు నిండుగా ఉంటయి... కాకతీయుల స్పూర్తితో మళ్ళీ చెర...

0 Comments