సూడసక్కాని తల్లి - సుక్కల్లో జాబిల్లి

సూడసక్కాని తల్లి - సుక్కల్లో జాబిల్లి హొయ్యారే హొయ్యా హొయ్యా - హొయ్యారే హొయ్యా హొయ్యా ॥ 2 ॥ పల్లవి: సూడ సక్కాని తల్లి సుక్కల్లో...

0 Comments
జయ జయహే తెలంగాణ జననీ జయకేతనం

జయ జయహే తెలంగాణ జననీ జయకేతనం

జయ జయహే తెలంగాణ జననీ జయకేతనం జయ జయహే తెలంగాణ జననీ జయకేతనం ముక్కోటి గొంతుకలు ఒక్కటైన చేతనం తరతరాల చరితగల తల్లీ నీరాజనం పది...

0 Comments
నమస్తే

నమస్తే

నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ కాకతీయ, రెడ్డి రాజుల పౌరుషాల గడ్డ, నిజామోడి ముద్దుల బిడ్డ నా తెలంగాణా.  ఆదరిస్తే అన్నం పెడ్తది, మంచిగ మ...

0 Comments